Spring naar content
Algemene voorwaarden

01 mei 2021

Qidev B.V., handelend onder de naam: Qidev Vastgoedbeheer en -onderhoud;
Postadres: Koningin Wilhelminastraat 18, 3311 LN Dordrecht;
Bezoekadres: Singel 312, 3311 HL Dordrecht;
KvK-nummer: 69258023

Artikel 1. Definities
1.1 Aanbieding: Elk aanbod ten aanzien van een Overeenkomst dat Qidev B.V. doet door middel van publicatie op haar website, in de media, per telefoon, per brief, per e-mail of in een rechtstreeks klantgesprek.
1.2 Afnemer: Een rechtspersoon of natuurlijke persoon die een woning verhuurt of wil gaan verhuren al dan niet in opdracht van een derde met wie Qidev B.V. een overeenkomst sluit, aan wie Qidev B.V. een dienst levert of met wie Qidev B.V. in andere rechtsverhouding staat.
1.3 Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden van Qidev B.V.
1.4 Offerte: Een persoonlijk aanbod dat door Qidev B.V. specifiek aan een individuele Afnemer wordt gedaan.
1.5 Overeenkomst: Iedere overeenkomst tussen Qidev B.V. en een Afnemer die de Afnemer het recht geeft om, tegen betaling van het geldende tarief, gedurende de contractduur de overeengekomen diensten te ontvangen.
1.6 Webapplicatie: Een programma dat online draait en door de Afnemer te bedienen is via de webbrowser.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen, Offertes, werkzaamheden, opdrachten en Overeenkomsten tussen Qidev B.V. en Afnemer.
2.2 Door het aangaan van een overeenkomst en/of door gebruik te maken van de diensten verklaart de Afnemer zich bekend en akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
2.3 Eventuele eigen algemene voorwaarden van de Afnemer zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de Overeenkomst en de verhouding tussen Qidev B.V. en Afnemer. Afnemer erkent hiermee uitdrukkelijk af te zien van de toepasselijkheid van eigen algemene voorwaarden alsmede dat hij daarop in of buiten rechte geen gelegitimeerd beroep kan doen.
2.4 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Qidev B.V. is de Afnemer niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst of uit het gebruik van de diensten aan derden over te dragen.
2.5 Qidev B.V. behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Qidev B.V. zal een voorgenomen wijziging bekend maken op haar website, en de aangepaste voorwaarden toezenden aan de Afnemer. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na deze bekendmaking.

Artikel 3. Diensten
3.1 Qidev B.V. levert verschillende beheerdiensten. De diensten worden in pakketvorm aangeboden. Qidev B.V. levert onder andere de volgende diensten:
– technisch beheer
– financieel beheer
– aanvullende diensten
3.2 Welke diensten aan Afnemer worden geleverd door Qidev B.V. is afhankelijk van het door Afnemer gekozen pakket.

Artikel 4. Aanbod, Offertes, aanbiedingen en tarieven
4.1 Een Aanbieding of Offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvende Aanbieding of een vrijblijvende Offerte heeft Qidev B.V. het recht deze Aanbieding of Offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
4.2 De in een Aanbieding, Offerte, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief de op dat moment verschuldigde BTW en eventuele kosten, zoals administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
4.3 Een samengestelde Aanbieding of Offerte verplicht Qidev B.V. niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
4.4 Indien de Aanbieding of de Offerte is gebaseerd op door de Afnemer verstrekte informatie en deze informatie blijkt onjuist of onvolledig te zijn dan wel naderhand te wijzigen, heeft Qidev B.V. het recht de opgegeven eenzijdig prijzen aan te passen.
4.5 De Aanbieding, de Offerte en de prijzen gelden niet automatisch voor deelopdrachten of nieuwe opdrachten.
4.6 Alle Aanbiedingen van Qidev B.V. die gericht zijn op een specifiek persoon of specifieke onderneming zijn altijd eenmalig, vrijblijvend en alleen geldig gedurende de in de Aanbieding vermelde termijn. Indien niet expliciet een termijn is genoemd, is een Aanbieding geldig gedurende 14 dagen.
4.7 De tarieven vermeld in Aanbiedingen gelden niet voor reeds lopende of te verlengen Overeenkomsten.
4.8 Qidev B.V. is gerechtigd om ieder jaar per 1 januari van dat jaar de tarieven in de reeds lopende Overeenkomsten te verhogen met een percentage van maximaal 15%, zonder dat Qidev B.V. verplicht is de Afnemer hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Afnemer stemt hiermee onvoorwaardelijk in.

Artikel 5. Aanvang
De Overeenkomst komt tot stand, na ondertekening van de Overeenkomst en vangt aan op de in de Overeenkomst genoemde datum. Qidev B.V. is gerechtigd om, zonder opgaaf van redenen, een verzoek tot het aangaan van een Overeenkomst te weigeren.

Artikel 6. Inschakeling derden
Qidev B.V. is gerechtigd werkzaamheden en/of diensten die vallen binnen de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren indien en voor zover de goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist. Artikel 7:404 BW is niet van toepassing. Derden gaan zoveel mogelijk direct een overeenkomst aan met de Afnemer. Qidev B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van eventueel ingeschakelde derden.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1 Qidev B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden door Qidev B.V.
7.2 Qidev B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
7.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Qidev B.V. aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Qidev B.V. toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
7.4 Qidev B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, tenzij de verzekeraar van Qidev B.V. deze schade erkent en dekt.
7.5 In het geval Qidev B.V. aansprakelijk wordt geacht voor directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de verrichte werkzaamheden in rekening is gebracht aan Afnemer. De aansprakelijkheid Qidev B.V. is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval alsmede tot een maximale hoogte van € 2500,00.
7.6 Indien de Afnemer niet uiterlijk binnen bekwame tijd nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem gelden schade terzake bij Qidev B.V. heeft geprotesteerd, kan de schade niet meer door Afnemer op Qidev B.V. worden verhaald. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid van Qidev B.V. één jaar nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade.

Artikel 8. Garantie
Qidev B.V. garandeert niet, noch wordt ooit geacht te hebben gegarandeerd, noch zal ooit garanderen dat bepaalde resultaten behaald zullen worden en kan derhalve nimmer uit hoofde van enige garantie worden aangesproken. Ten aanzien van de overeengekomen werkzaamheden heeft Qidev B.V. een inspanningsverplichting.

Artikel 9. Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.
9.1 Qidev B.V. heeft altijd het recht de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de Afnemer te ontbinden indien Afnemer:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
9.2 De Afnemer moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 10. Overmacht
10.1 Onder overmacht aan de zijde van Qidev B.V. wordt in het kader van deze Algemene Voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Qidev B.V., van de door Qidev B.V. ingeschakelde derden of leveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Qidev B.V.
10.2 Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van Qidev B.V. worden onder meer verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Qidev B.V. en/of van de Afnemer of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst bestaande valuta-verhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, natuur) rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, pandemieën, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transport-moeilijkheden en leveringsproblemen.
10.3 Indien de situatie van overmacht intreedt als de Overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de Afnemer in ieder geval zijn verplichtingen jegens Qidev B.V. tot aan dat moment nakomen.
10.4 Indien de periode van overmacht langer duurt dan één maand is ieder der partijen gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling te beëindigen, echter zonder enige vergoeding van schade en/of kosten van Qidev B.V. kunnen eisen.
10.5 Qidev B.V. heeft gedurende de periode van overmacht het recht om haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, tot het tijdstip waarop de uitvoering van de verplichtingen redelijkerwijze weer mogelijk wordt geacht.

Artikel 11. Prijzen
Alle prijzen genoemd in de Overeenkomst en de prijzen die in de Webapplicatie gepubliceerd worden zijn exclusief de op dat moment verschuldigde BTW, eventuele verschotten van derden, reiskosten en andere kosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 12. Betaling
12.1 Voldoening van hetgeen Afnemer verschuldigd is aan Qidev B.V. geschiedt door middel van een maandelijkse automatische incasso. Bij gebreke van betaling dan wel mislukken van de automatische incasso (storno) zal Afnemer een rentevergoeding verschuldigd zijn aan Qidev B.V. De rentevergoeding wordt berekend op basis van artikel 6:119 BW.
12.2 Betaling van de door de Afnemer verschuldigde onderhoudskosten geschiedt per separate factuur, welke hetzij door Qidev B.V. hetzij door de leverancier direct aan de Afnemer wordt toegezonden. De Afnemer is verplicht deze (en andere) facturen binnen 14 dagen na dagtekening ervan te betalen.
12.3 Indien, ondanks daartoe te zijn aangemaand, betaling door Afnemer uitblijft, is Qidev B.V. gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Indien Afnemer een natuurlijke persoon is worden de buitengerechtelijk incassokosten berekend conform de staffel opgenomen in de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK). Indien Afnemer een rechtspersoon is of handelend in uitoefening van een bedrijf bedragen de buitengerechtelijke incassokosten 15% van de hoofdsom inclusief wettelijke handelsrente.
12.4 Betalingen van facturen zullen in de eerste plaats in mindering komen op de eventueel verschuldigde gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten, vervolgens op de opengevallen rente en tenslotte op de hoofdsom en de lopende rente, waarbij bovendien de betaling altijd zal strekken tot de voldoening van de oudste openstaande schuld.

Artikel 13. Slotbepalingen
13.1 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Qidev B.V. en Afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
13.2 Deze Algemene Voorwaarden staan gepubliceerd op onze website www.qidev.nl en zijn door iedereen te downloaden. Op eerste verzoek worden deze Algemene Voorwaarden door Qidev B.V. aan Afnemer toegezonden. Bij iedere opdrachtverstrekking of offerte-aanvraag worden deze Algemene Voorwaarden meegezonden. Algemene voorwaarden van de Afnemer worden niet geaccepteerd, retourgezonden en zullen geen onderdeel worden van de rechtsverhouding tussen partijen.
13.3 Deze voorwaarden zijn door Qidev B.V. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 69258023.
13.4 Op de rechtsverhouding tussen Qidev B.V. en Afnemer is Nederlands recht van toepassing.
13.5 Geschillen tussen Qidev B.V. en Afnemer zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Rotterdam, zittingsplaats Dordrecht.